Решение за ЦЕНАТА НА ТОКА!

Р Е Ш Е Н И Е
№ Ц-13
от 30.06.2023 г.

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ РЕШИ:

 1. Определя, считано от 01.07.2023 г., преференциални цени, без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, както следва:
 2. Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 208,80 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 406 kWh/kWp.
 3. Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 172,88 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 406 kWh/kWp.

ІІ. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез директно изгаряне на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство, определена с Решение № Ц-11 от 14.06.2017 г. на КЕВР – 310,13 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 50,01 лв./MWh, без ДДС.

 1. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и над 500 kW до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по- малко от 50 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 3 и т. 4, както следва:
 2. Електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW – 535,64 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 275,52 лв./MWh, без ДДС.
 3. Електрически централи с инсталирана мощност от 500 kW до 1500 kW – 504,90 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 244,78 лв./MWh, без ДДС.
 1. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електроцентрали с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 5 – 462,15 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 202,03 лв./MWh, без ДДС.
 1. Актуализира преференциалната цена на електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, работещи чрез термична газификация на биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-1 от 28.01.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 6 – 361,00 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 100,88 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 1,5 MW до 5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 34 – 561,40 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 301,28 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 35 – 620,36 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 360,24 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци и отпадъци, от прочистване на гори и горско подрязване, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на КЕВР, в частта по т. 37 – 361,99 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 101,87 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW и над 5 MW от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 27, т. 28 и т. 29, както следва:
 • Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 MW – 209,93 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
 • Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 306,31 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 46,19 лв./MWh, без ДДС.
 • Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност над 5 MW – 138,44 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
 1. Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електроцентрали с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 35 – 629,52 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 369,40 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира цената на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 500 kW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 32 – 605,05 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 344,93 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира цената на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбинирано производство – Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта по т. 37 – 403,18 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 143,06 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира цената на електрическата енергия произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбинирано производство – Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на КЕВР, в частта по т. 33 – 362,01 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 101,89 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира цената на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници чрез електрическа централа с инсталирана мощност над 5 MW, работеща с дървесни остатъци, биомаса получена от прочистване на гори, горско подрязване и др. дървесни отпадъци – Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на КЕВР, в частта по т. 25 – 149,65 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – Решение № Ц- 18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 16, т. 17 и т. 18, както следва:
 • Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци с инсталирана мощност до 5 MW – 241,28 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
 • Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност до 5 MW – 312,02 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 51,90 лв./MWh, без ДДС.
 • Електрически централи, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци (комбиниран производство) с инсталирана мощност над 5 MW – 149,61 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 0,00 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия произведена от електроцентрали, с инсталирана мощност над 150 kW до 1 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински

субстанции – Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 22 – 605,50 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 345,38 лв./MWh, без ДДС.

 • Актуализира цената на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници за електроцентрали, с инсталирана мощност до 5 MW чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции, с комбиниран цикъл – Решение № Ц-35 от 27.10.2011 г. на КЕВР, в частта по т. 2 – 394,18 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 134,06 лв./MWh, без ДДС.
 • Актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана електрическа мощност над  500 kW до 1,5 MW, за производство на електрическа енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по- малко от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони – Решение № Ц-36 от 09.11.2015 г. на КЕВР, в частта по т. 2 – 376,23 лв./MWh и определя премия за тази цена в размер на: 116,11 лв./MWh, без ДДС.

За повече информация влезте на официалния сайт на КЕВР и прочетете документа от там: res_c_13_23.pdf (dker.bg)

0 out of 5
предишна статия
Следваща статия

Още по темата

608Феноветекато
90последователиследвам
396последователиследвам
- КЛИКНИ НА КАРТИНКАТА -spot_img

Най- нови