Условия за кандидатстване до 15.000лв

0
258
новини за фотоволтаици
#новини #фотоволтаици #фотоволтаик #панели #монтаж #монтажфотоволтаици #програмазаразвитие #електроцентрала

В текущата статия имаме за цел да Ви запознаем по-отблизо с изискванията, на които трябва да отговаряте, ако искате да можете да кандидатствате по Европейска Програма за Зелен Преход:

 1. Кандидатът да е физическо лице, български гражданин,гражданин на друга държава членка на Европейски съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ, обитаващ собствено жилище – еднофамилна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;
 2. Кандидатът да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай, че Кандидатът притежава по-малко от 51% идеални части от жилището е необходимо писмено съгласие от другия/ите собственик/ци. В случай, че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, той трябва да има и съгласието на етажната собственост;
 3. Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;
 4. Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;
 5. На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 6. Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;
 7. В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);
 8. В жилището да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди кандидатстване;
 9. Да са заплатени дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата;
 10. Да се представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или документи на доставената и монтирана инсталация, която включва ценовите параметри на доставката и монтажа и данни за техническите параметри, отговарящи на минималните изисквания;
 11. Да се представи разрешително за строеж само в случаите, когато фотоволтаичната инсталация ще бъде монтирана в многофамилна жилищна сграда.